Naudojimosi taisyklės en

NAUDOJIMOSI SVETAINE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.novakopa.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „NOVAKOPA“ (įmonės kodas: 135592370; buveinės adresas: Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas) (toliau – NOVAKOPA).

1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau -
Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp NOVAKOPA ir Jūsų (toliau – VARTOTOJAS) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Vartotojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse terminas
„naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Vartotojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, klausimų teikimą naudojantis specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, registruojantis, perkant prekes bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.4. Naudojimasis Svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Vartotojai Svetainėje yra informuojami papildomai.

1.5. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Vartotojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.6. NOVAKOPA turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Vartotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Vartotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.7. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų Taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų pagrindu. Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis. 

 1. Vartotojų registracija ir duomenų apsauga

  2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis ir t.t.) ir Vartotojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save NOVAKOPAI (toliau –
  Duomenys).

  2.2. NOVAKOPA visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Vartotojo registraciją bei sunaikinti visus Vartotojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

  2.3. Atlikdamas registracijos procedūrą Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. NOVAKOPA ir Vartotojas susitaria,  jog NOVAKOPA vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Vartotojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. NOVAKOPA jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

  2.4. Vartotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui, NOVAKOPA turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą NOVAKOPA, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Vartotoją kompetetingoms valstybinėms institucijoms. 

  2.5. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, norėdami naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Vartotojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Vartotojui.

  2.6. Vartotojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne NOVAKOPA, atsako už Duomenų, reikalingų Vartotojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

  2.7. Vartotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog NOVAKOPA tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais tikslais.

  2.8. Vartotojas sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso , jo pateiktų Duomenų pagrindu, sukurto profilio Duomenys būtų prieinami NOVAKOPA darbuotojams.


3. NOVAKOPA ir Vartotojų teisės bei pareigos

3.1. NOVAKOPA  pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas ir pan. Vartotojas supranta ir sutinka, kad NOVAKOPA niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas NOVAKOPAI dėl tokių veiksmų.

3.2. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne NOVAKOPA, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.3. NOVAKOPA turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydama priežasties apriboti arba sustabdyti Vartotojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.4. Šalys susitaria, kad NOVAKOPA turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.5. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

3.6. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Vartotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.7. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Vartotojui draudžiama:

     3.7.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;

    3.7.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę
NOVAKOPAI;

    3.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

    3.7.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

    3.7.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant
NOVAKOPOS darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

    3.7.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga
akcijų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti;

    3.7.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

 3.8. Be aukščiau minėto,
Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

    3.8.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

    3.8.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;

    3.8.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

    3.8.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.

3.9.
NOVAKOPA ir Vartotojas susitaria, jog Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, NOVAKOPA įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

3.10.
Vartotojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslauga ar prekę, jis iš pradžių turi sumokėti NOVAKOPAI už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. NOVAKOPA turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.12.
Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog NOVAKOPA nekontroliuoja kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl NOVAKOPA neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.13.
Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Vartotojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Vartotoją veikiančio turinio.

3.14. Jeigu
Vartotojas davė savo sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Vartotojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks NOVAKOPA ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Vartotojas pateikė registracijos proceso metu. Vartotojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

3.15.
Vartotojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Vartotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Vartotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:

    3.15.1. bus teising
i, tikslus, neapgaulingi ar kitaip klaidinantys;

    3.15.2. nepažeis
NOVAKOPOS ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

    3.15.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

    3.15.4. nesukurs jokių teisinių pareigų
NOVAKOPAI.

3.16.
Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Vartotojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas NOVAKOPOS visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 5 (penkis) metus, skaičiuojant nuo Vartotojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje (parduotuvėje) „www.novakopa.lt“. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

3.17. Vartotojas supranta, kad jis pats, o ne NOVAKOPA, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Vartotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.18. NOVAKOPA pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Vartotojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

3.19. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia NOVAKOPAI šias išimtines teises:

    3.19.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Vartotojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

    3.19.2.    teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto turinio;

    3.19.3.    bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Vartotojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu NOVAKOPOS ar kitų asmenų veikloje.

4. Prekių pirkimas Svetainėje

4.1. Vartotojas norimas įsigyti prekes gali rasti Svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau –
El. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. NOVAKOPA pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Vartotojui keisti El. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Kaip taisyklė, visas El. kataloge esamas prekes galima įsigyti. Tačiau NOVAKOPA neatsako už tai, jeigu El. kataloge bus pateikta prekė, tačiau Vartotojas faktiškai jos įsigyti negalės.

4.2. Visų prekių kainos yra nurodomos litais. El. kataloge nurodyta kaina yra galutinė, t.y. į ją jau yra įskaičiuoti visi mokėtini mokesčiai. Taip pat galima pasirinkti
prekės kainos rodymą be PVM. Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą neįskaičiuota ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos. Pristatymo tvarka ir sąlygos (tarp jų ir įkainiai) yra pateikiami Svetainėje.
 
4.3.
Vartotojas išsirinkęs El. kataloge prekę ir nusprendęs ją nusipirkti, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko ant kurio parašyta „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus ant „Į KREPŠELĮ“, prekė yra įtraukiama į Vartotojo perkamų prekių sąrašą-„Krepšelį“. „Krepšelyje“ esančias prekes Vartotojas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t.y. Įtraukti į sąrašą naujas prekes arba pašalinti jau esančias, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt.

4.4.
Vartotojas, norėdamas nusipirkti „Krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko ant kurio parašyta „PIRKTI“. Jeigu Vartotojas jau yra užsiregistravęs Svetainėje, jam reikia atlikti prisijungimo prie Svetainės procedūrą, jeigu Vartotojas nėra prisiregistravęs, reikia atlikti registravimo procedūrą. Registracijos Svetainėje ir prekių pirkimo procedūra yra visiškai saugi. NOVAKOPA griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų.

4.5.
Vartotojas, užsisakęs prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo, elektroniniu paštu Vartotojui išsiunčiamas patvirtinimo laiškas su visa reikalinga apmokėjimui informacija ir užsakymo numeriu. Šį patvirtinimą Vartotojas privalo išsaugoti, nes tai yra Vartotojo pateikto užsakymo įrodymas.

4.6. Už pasirinktas prekes
Vartotojas gali sumokėti atlikęs pavedimą į Svetainėje nurodytą banko sąskaitą. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. Vartotojas, atliekantis mokėjimą, privalo nurodyti užsakymo numerį bei savo vardą ir pavardę.

4.7.
NOVAKOPA, gavusi apmokėjimą, pradeda vykdyti užsakytų prekių išsiuntimo Vartotojui procedūrą. Apie užsakymo išsiuntimą Vartotojas informuojamas elektroniniu paštu arba skambučiu. Jei užsakytos prekės užsakymo metu yra sandėliuose, jos pristatomos per 1-5 darbo dienas po apmokėjimo gavimo. Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, NOVAKOPA gali būti laikoma atsakinga už tai, tik, jeigu tai įvyko dėl jos tiesioginės kaltės. Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę prieš Vartotoją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.

4.8.
NOVAKOPA atsakomybė už prekių kokybę, garantinis terminas, atsiskaitymo terminai ir kiti panašaus pobūdžio klausimai yra įtvirtinami su Vartotoju (pirkėju) pasirašomoje (patvirtinamojoje) pirkimo-pardavimo sutartyje, kurios sąlygos turi viršenybę prieš šias Taisykles. 

5. Intelektinės nuosavybės apsauga

5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško
NOVAKOPOS leidimo.

5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra
NOVAKOPA nuosavybė arba NOVAKOPA juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

6. NOVAKOPA atsakomybės ribojimas

6.1.
Vartotojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, NOVAKOPA nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.2. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš NOVAKOPA pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

6.3. NOVAKOPA neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

6.4. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog NOVAKOPA nebus atsakinga už bet kokiu būdu Vartotoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Vartotojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

6.5. Vartotojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, NOVAKOPA niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Vartotojo naudojimusi Svetaine ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

6.6. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad NOVAKOPA niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaines ir (ar) paslaugomis.

7. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

7.1. NOVAKOPA visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

7.2. NOVAKOPA neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš NOVAKOPOS. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui kopijos buvimas NOVAKOPOS serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Vartotojui išsiuntimą.

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia Svetainės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, NOVAKOPA ir Vartotojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.3. NOVAKOPA ir Vartotojas susitaria, jog NOVAKOPA gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

8.4. NOVAKOPA ir Vartotojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Vartotojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

8.5. Visi tarp Vartotojo ir NOVAKOPOS kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal NOVAKOPOS buveinės vietą.

Eksploatacinės medžiagos

or